Množství materiálu, zboží, výměr, které jsou uvedené v cenové nabídce, v rozpočtu pro provedení montáže, nemusí realizaci odpovídat těmto množstvím, výměrám po zaměření, protože při výrobě, montáži, realizaci vzniká ztráta, odpad na materiálech, zboží, což způsobuje jeho zpracování a používámí pro předmět dodání.

Výrobní tolerance prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Délka prvků do 2.000 mm: ± 2 mm
Délka prvků od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm
Výška prvků do 2.000 mm: ± 2 mm
Výška prvků od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm

Výrobní tolerance je možné zkontrolovat pouze v prostředí, které výrazně zmírní přirozenou dilataci, tepelnou roztažnost prvků. Dilatací, tepelnou roztažností prvků, které jsou instalované ve vnějším prostředí se může stát, že rozměry prvků a výrobní tolerance budou a mohou být rozdílné, než při kontrole v prostorách výroby. Viz odstavec Dialatce, tepelná roztažnost.

Barevné provedení prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Při osazení prvků může docházet ke změně, odlišnosti barevného odstínu oproti již osazeným prvkům fasády nebo vlivem působení UV záření nebo I v případech, kdy může materiál pocházet z jiné výrobní šarže nebo v případě doobjednávky prvků nebo doměry. Toto na vyrobených fasádních prvcích může mít vliv na vznik efektu částečné barevné odlišnosti při dopadu světla na jednotlivé části objektu, což se projevuje hlavně u metalických barev a při površích, které jsou například s efektem kovu (metal) s efektem zinek (zinc). Barevná odlišnost se může na hliníkových fasádách projevit také kombinovaným kladením prvků, kdy dochází ke změně směru povrchu prvku, jakým byl lakovaný například na kontinuálních lakovacích linkách. Vlivem vnějšího prostředí a UV záření dochází k postupné změně barevné stálosti materiálu, proto se na stálost barevnosti od instalace fasády poskytuje záruka pouze 24 měsíců. Toto platí také, pokud byla ve smluvních podmínkách uvedená jiná doba záruk.

Povrchové úpravy prvků:

PS nebo PES (polyester) 20 —25 μm ± 0,5 μm
PS TEXT (TEXTURED) nebo PES TEXT (TEXTURED)
—texturovaný/ strukturovaný povrch (polyester) 20 —35 μm ± 0,5 μm

 

PUR 25 —45 μm ± 0,5 μm, PUR/PA 20 —55 μm ± 0,5 μm (polyuretan, polyuretan/polyamid)
PVDF (polyvinyliden difluorid) 20 —25 μm ± 0,5 μm
Práškové lakování 20 —25 μm ± 0,5 μm
Vnitřní strana prvků —bez úpravy (natural) nebo bílo-šedá, šedá, lak, zelenozlatý lak, pigmentová barva 3 ± 0,1 μm —15 μm ± 0,5 μm

Eloxované povrchy: Při anodizaci (eloxování) je v koupeli s určitým chemickým složením a pod střídavým nebo jednosměrným proudem vytvořená na hliníku umělá oxidační vrstva. Taková povrchová úprava je určená především pro vnitřní a vnější použití. Při anodizaci (eloxování) se může projevit i z jedné výrobní šarže rozdílný barevný stupeň (barevná rozdílnost) na materálu, prvcích. Při atmosferické korozi musí být intervaly čištění prvků vhodným způsobem častější a za toto odpovídá objednatel nebo uživatel. Ve většině případů postačí čistá voda, aby byli odstraněny znečisťující látky.

Přírodní povrchy: U povrchů bez povrchové úpravy prvků, které nejsou chráněné nátěrem, nástřikem, anodizací (eloxováním) apod. Se musí počítat se změnou vzhledu hliníkového povrchu. Neošetřený (přírodní, natural) hliník se pokryje vrstvou přírodního oxidu a ztratí lesk a získá matný, světle šedý vzhled.

Povrchové úpravy prvků mohou ztratit lesk ukládáním nečistot na jejich povrchu stejně i působením UV záření. V případě použití různých polepů na fasádní prvky může dojít k poškození jejich povrchu.

Výrobci plechů mohou upravovat označování povrchových úprav vlastním nebo podobným nebo shodným označením, tak, jak je zde uvedeno.

Vstupní materiál prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt) :

ACP —hliníkový kompozitní panel

Tloušťka ACP: od 3 do 6 mm ± 0,3 mm
Hliníkové plechy ACP: od 0,30 do 0,50 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm
Jádro (core) ACP:
PE (polyethylene core —polyetylenové jádro)
FR (fire retardant core —minerální termoplastické jádro)
A2 (mineral core —minerální jádro)

Hliníkový plech (AL) solid sheet

Tloušťka plechu: od 1,40 do 3 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm

Nosný hliníkový rošt (podkonstrukce) —natural provedení (bezbarvé)
Nosný ocelový rošt (podkonstrukce) —povrchová úprava Zn

Zpracování prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely):

Při zpracování a ohybu materiáu ACP (prvků, kazet) a hliníkových plechů (prvků, kazet) mohou vzniknout v místě ohybu na hlinkových materiálech mikrotrhlinky. V hranách prvků, kazet po jejich dělení je viditelný přírodní hliník bez povrchové úpravy, hrany po dělení nejsou opracované a mohou být ostré.

Dilatacie , tepelná roztažnost (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

U hliníkových prvků, kazet dochází k dilataci materiálu – k tepelné roztažnosti, což je fyzikální vlastnost samotného hliníkového materiálu, která se může projevit v rozměru prvků, fasádních kazet, v šířce spárořezů (drážek), v uspořádání kazet, v plošné rovinnosti (vlnění), průhybem směrem do vnitř a ven, změnou šířky spárořezu (drážek). Dilatace hliníkového materiálu (tepelná roztažnost) se vlivem teplot a teplotních změn může projevit změnou rozměru prvků na 1m přibližně ±1,5 mm až ±2 mm. Tyto vlastnosti jsou neodmyslitelné a platí, že čím je rozměr – délka nebo šířka prvku, kazety větší, tím jsou tyto efekty dilatace, tepelné roztažnosti náchylné k výše uvedeným jevům. Proto se nejedná o vady a nelze toto reklamovat. Z vnitřní strany kazet (i ve spárořezech, drážkách) může být viditelná pomocná hliníková konstrukce a podpůrná konstrukce (i ve spárořezech, drážkách) v provedení přírodního hliníku bez povrchové úpravy.

Tolerance při montážních pracích (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

Při realizaci montážních prací systému fasádních prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel, nosných roštů na některé stavby nebo rekonstrukce (budov, objektů, fasád) nebo objekty, podklady, konstukce (např.nosné skelety budov, objektů, na které může být připevněný panel a následně fasádní obklad, odvětraná fasáda) je nevyhnutelné přihlédnout ke stavu těchto objektů.

A to i k případným skutečnostem, že není možné vždy zabezpečit na základ zadání vytvoření fasády z prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel ideálně navazující na sebe nebo na výplně otvorů a jiné navazující konstrukce, které nemusí být ideálně svislé. Je také potřeba uvažovat u těchto navazujících konstrukcích na jejich případné toleranční odchylky nebo tolerance při montážních pracích. Tolerance při montážních pracích s odkazem na svislost a vodorovnost jsou následující:

  • Nosné rošty/ podkonstrukce : max. 3 mm na 2 m a toto je platné i pro hloubkovou vzdálenost s odkazem na přesnost osazení liniových prvků, konzol pro nosný rošt, podkonstrukci
  • Fasádní prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely : max. 4 mm na 2 m, max. 15 mm na 10 m

Zároveň je potřeba uvést, že není vždy možné vyrovnat podklad, na který je upevněný kotvící rošt, podkonstrukce jeho nastavením, retifikací a proto je možné, že po osazení fasádních prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel vzniknou na fasádě odchylky fasádních prvků navazujících na sebe. To se může projevit také různou šířkou drážek ve spárořezech mezi jednotlivými fasádními prvky ve svislém a vodorovném směru nebo i v hloubkové vzdálenosti jednotlivých fasádních prvků navazujících na sebe. V případě, že podklad, na který se připevňuje nosný rošt, podkonstrukce, fasádní obklad, prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely mohou mít odchylky od svislosti a tyto prvky mohou kopírovat tyto odchylky. Je potřeba vzít do úvahy také dilataci, tepelnou roztažnost materiálu tak, jak je uvedeno v odstavci výše – Dilatace, tepelná roztažnost. Tolerance pro pohledové spárořezy, drážky svislé a vodorovné mezi fasádními prvky:

  • Spárořez, drážka: 3 mm ± 2 mm, 5 mm ± 3 mm, 10 mm ± 5 mm, 15 mm ± 7 mm, 20 mm ± 9 mm, 25 mm ± 10 mm nebo v závislosti na délce prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel je potřeba vzít na vědomí tepelnou roztažnost materiálu tak, jak je uvedeno v odstavci Dilatace, tepelná roztažnost.

Při instalaci, montáži prvků, jejich manipulaci na stavbě, mohou i při vynaložení maximální opatrnosti vzniknout drobné škrábance a promáčkliny, které nesmí přesáhnout 2,5% z celkové plochy fasády, prvků a toto není považováno při této toleranci považováno za vady a nedostatky.