Ochrana údajů (GDPR)

Naše společnost zpracovává osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v suladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Informace o  zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS propagace

Informace o  zpracování osobních údajů dotknutých osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: pozitivní propagace aktivit provozovatele, dokumentační a prezentační účely.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: souhlasu podle §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se nevykonává.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se sobní údaje zpracovávají jsou: zaměstnanci, osoby v obdobném pracovněprávním vztahu, jiné fyzické osoby

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údaje zaměstnanců a osob v obdobném pracovněprávním vztahu – titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, fotografie, zvukové, obrazové zvukovo-obrazové záznamy,

 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje osobní právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných osobních údajů následovně:

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz, mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se nevykonává.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nevyhnutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu 5 let / ukončení 5-tého kalendářního roku, ve ktorém byli osobné údaje poskytnuté.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani podobným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracované, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automaizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zpracuje osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonost zpracování osobních údajů založeného na souhlase před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com  nebo písemně na adresu provozvatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotčená osoba (nebo její zákonný zástupce) poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytuje nejen zákonný/smluvní požadavek), v případě jeho neposkytnutí se její osobní údaje (fotografie, videozáznamy aj.) nebudou pro dokumentační, prezentační účely a na účely pozitivní propagace provozovtele zpracovávat.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: zpracování osobních údajů dotčených osob – klientů v souladu s §13 ods. 1 písm. b) zákona za účelem řešení reklamací

Osobní údaje se zpracovávají na základě: §13 ods. 1 písm. b) zákona.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany se nevykonává.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti provozovatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul ,adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, kopie reklamace

 1. Identifikace příjmeců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jakou jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (hlavně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných údajů následovně:

 

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobnch údajů a o změně a doplnění některých zákonů

 

Se souhlasem dotčené osoby nebo na její/jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

 

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby (osobně, emailem, telefonicky, přes webové stránky provozvatele)

Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu 5 let/ukončení 5.kalendářního roku, ve kterém byli osobní údaje poskytnuté.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, zpracování osobních údajů je nevyhnutelné. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude smluvní vztah uzavřený s dotčenou osobou nebo se společností, kterou zastupuje a jejím jménem koná. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí nezabezpečí provozovatel poskytnutí služby.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 • Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence dotčených osob obchodních partnerů/ klientů provozovatele.

 • Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nařízení, pokud je dotčná osoba zaměstnanec obchodního partnera/klienta provozovatele.
 • Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení, pokud je dotčená osoba statutární orgán nebo osoba jednající jménem obchodního partnera/klienta provozovatele.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů se vykonává za účelem oprávnění zájmů provozovatele nebo třetí strany.

 1. Identifikace zpracovaných údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou:

 • zaměstnanci obchodních partnerů / klientů provozovatele nebo statutární orgán / osoba jednající jménem obchodního partnera/ klienta provozovatele.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, emailová adresa na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.
 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany osobních údajů následovně:

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby nebo zaměstnavatele dotčené osoby. Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dobu let po jeho skončení.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, zpracování osobních údajů je nezbytné. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude uzavřený smluvní vztah s dotčenou osobou nebo se společností, kterou zastupuje a v jejímž jméně koná. Dotčená osoba má povinnost poskytnout pravdivé osobní údaje, v případě jejich neposkytnutí porušuje zákon a nařízení.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: monitorování prostor pomocí kamerového systému pro účely bezpečnosti, odhalování kriminality, ochrany majetku a zdraví.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: oprávněného zájmu provozovatele nebo třetí strany podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: záznam z kamerového systému zachytávající dotčenou osobu.

 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jakou jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (hlavně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovaných údajů následovně:

Policejní sbor v rozsahu potřebném pro účely objasňování přestupku nebo trestného činu § 76a zákona o policajním sboru
jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

 

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby (pohybováním se v monitorovaném prostoru)

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozvatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu, nejdéle však po dnů od pořízení kamerového záznamu.

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Zpracování osobních údajů se vykonává ve smyslu Zákona na ochranu oprávněných zájmů provozovatle a třetí strany. Dotčená osoba rozhoduje o poskytnutí svých osobních údajů pohybem v monitorovaných prostorech. V případě pohybu v monitorovaném prostoru je dotčená osoba automaticky zaznamenávána na kamerový záznam, bez možnosti se rozhodnout o zpracování/nezpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

pro informační systém: IS klienti, reklamace

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”)

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme, na jeké účely jsou používány, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Provozovatel zpracovávající Vaše osobní informace je společnost AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538, tel. číslo: 0915 833 512, e-mail: info@avg-group.com  (dále jen „provozovatel“).

 Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

 • Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: vykonávání marketingových aktivit (informování o novinkách a slevách a jiných marketingových nabídkách) sovisících se zakoupenou nebo obstaranou službou nebo zbožím.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: oprávněného zájmu provozovatele podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení.

Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů se vykonává za účelem oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany – vykonávání marketingových aktivit.

 1. Identifikace zpracovaných osobních údajů dotčených osob

Dotčené osoby, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti/zákazníci.

Rozsah zpracovávaných údaů: titul, jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

 1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Provozovatel může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zracování povoluje právní předpis nebo smluvním partnerům (převážně zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany osobních údajů následovně:

Jiný oprávněný subjekt všeobecně závazný právní předpis podle § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení
Smluvní partner (na základě smlouvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů

Se souhlasem dotčené osoby nebo na jeho/její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

 1. Přenos osobních údajů do třetí země/mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se nevykonává.

 1. Identifikace zdroje, ze kterého byli osobní údaje získané

Přímo od dotčené osoby nebo zaměstnavatele dotčené osoby. Z veřejně přístupných registrů, seznamů a evidencí (např. Obchodní a živnostenský rejstřík apod.)

Od jiných oprávněných subjektů, které se řídí podle předpisů.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatle uchovává zpracované osobní údaje po dobu nezbytně nutnou na splnění účelu (nejdéle však po dobu 5 let od poslední poptávky dotčené osoby).

 1. Profilování

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které jsou o ní zpracovávané, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individálního rohodvání včetně profilování, právo na přesnost osobních údajů, jako i právo podat návrh na začátek konání dozorčího orgánu. V případě, pokud provozovatel zracuje osobní udaje na základě souhlasu dotčené osoby, dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může uplatnit svoje práva zasláním emailu na adresu: info@avg-group.com nebo písemně na adresu provozovatele.

 1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Dotčená osoba poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně, přičemž v budoucnosti očekává, že bude informovaná o různých marketingových aktivitách (informace o novinkách, slevách a jiných marketingových nabídkách) souvisících se zakoupenou nebo obstaranou službou nebo zbožím. V případě neposkytnutí osobních ůdajů nebude informovaná o novinkách, slevách nebo jiných marketingových nabídkách, ale zároveň jí nebude poskytnutá ani služba nebo zboží, které obstarává.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “nařízení GDPR”)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titul, jméno, příjmení, datum narození uchazeče o zaměstnání (dotčené osoby)

 

Společnosti AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538 (dále jen „provozovatel“) uděluji svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu žádosti o zaměstnání, životopisu, dokladech a potvrzeních týkajících se mého vzdělání, či kvalifikace, případně v jiných mnou poskytnutých materiálů souvisících se žádostí o zaměstnání za účelem zařazení uchazeče do evidence zájemců o zaměstnání pro budoucí výběrové řízení. Osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 1roku/ukončení 1.kalendářního roku, ve kterém jsem osobní údaje provozovateli poskytl.

Jsem si vědom, že výše uvedený souhlas je dobrovolný a mohu ho kdykoliv odvolat na základě mojí písemné žádosti na adresu provozovatele nebo meilem na adresu: info@avg-group.com . Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Současně prohlašuji, že jsem byl informovaný podle čl. 13 a 14 nařízení GDPR o právech a informacích týkajících se ochrany mých osobních údajů.

V ……………………………………. , dne:  ………………………………………

 

 

________________________________

(jméno, příjmení a podpis dotčené osoby)